آفات هندوانه دیم

1. شوغول: این نوع آفت که از کنار بوته هندوانه سبز میشود و در سالهای که نم زمین خوب است بیشتر سبز و رشد میکند بعضی از کارشناسان معتقدند که این نوع آفت از خود بوته به وجود میآید و هنوز راحل علمی برای ازبین بردن آن پیدا نشده.

2. نوک زدن پرندگانی مثل کلاغ، کلاغ قچه، جل و غیره به هندوانه باعث می شود که قسمتی از هندوانه ناقص رشد یا از قسمت نوک زده شده فاسد شود و به اصطلاح آو لوقو شود .

/ 0 نظر / 136 بازدید