کاشت پائیزه جو و گندوم

با شروع فصل پائیز کشت گندوم و جو در مزارع آبی دشتهای نصرآباد آغاز و روش کار به دو صورت میباشد روش اول زمین شخم زده می شود  و عملیلت مسطح سازی انجام و سپس بذر به اندازه کافی به زمین داده میشود و دوباره زمین را شخم میزنیم و سپس تقسیم بندی یا مرز کشی انجام میشود و بعد به زمین آب میدهیم که به این روش تخم شور گویند، روش دوم ابتدا به زمین آب میدهن سپس از چند روز که زمین گل نباشد و قابل شخم زدن باشد بذر پاشیده و شخم میزنیم به این روش پوسار کشت کویند از نکات قابل توجه در این فصل تامل مالکین با هم میباشد که هر شبانه روز باهم آب به قرض میدهن تا بتواند در هر مدار (گردش شبانه روزی آب ) سطح بیشتری زیر کشت ببرند.

/ 3 نظر / 57 بازدید
nasrabadi

خیلی جالب و قشنگ بود حاج مهدی-در مورد کشت پاییزه چیزی نشنیده بودم

احمد

اگر خوبه خوت زنجبرروبکش تا من سوار شوم

mohsen

[نیشخند]