پیشنهاد تشکیل کمیته فنی جهت همکاری با دهیار

با توجه به اینکه تنها دهیار پیگیر امور اجرائی روستا می باشد به نظر میرسد تشکیل کمیته فنی جهت همکاری با دهیاری خالی از لطف نباشد لذا این بنده حقیر  کمیته فنی روستا که تشکیل شده از یک نفر معتمد و دو یا سه نفر از جوانان تحصیل کرده و کار آمد را به اعضاء  جدید شورا و همچنین دهیار محترم پیشنهاد می نمایم امید که مورد استفاده قرار بگیرد.

وظایف کمیته فنی

برخی از وظایف کمیته فنی و عمرانی  نصرآباد به شرح ذیل است :

- بررسی ُ مطالعه و تعیین نیازهای عمرانی  اولویت دار روستا( شامل : مسکن ُ بهداشت ُ اشتغال ُاماکن رفاهی و عمومی و...) با رعایت منافع عمومی

- ارائه برنامه سالیانه عمرانی روستا

- پیگیری تا حصول نتیجه پیرامون اخذ مجوزهاو استعلامهای احتمالی مرتبط با برنامه های عمرانی تعیین شده

- پیگیری و تامین منابع مورد نیاز اجرای طرحها و برنامه ها

- اخذ موافقت و مجوزهای لازم برای اجرای پروژه های روستایی که به نحوی از حمایت دولت برخوردارند

- ارائه گزارش پیشرفت در مقاطع معین در جلسات عمومی و در صورت نیاز جلسات ماهیانه

   منابع :

    کمکهای مردمی : کمیته موظف است مقدمات جذب کمکها و مشارکت مردمی از طرق مختلف ومعمول را فراهم و در راستای مدیریت صحیح آن اقدام نماید .

  وقفیات : متناسب با موضوع و ماهیت طرح استفاده از منابع وقفیات با رعایت مسائل شرعی و عرفی و پیگیری لازم بمنظور اخذ و جمع آوری وقفیات و هزینه در موارد وقف.

اعتبارات دولتی :  پیگیری از طریق جذب اعتبارات مربوط به پروژه های مختلف روستایی

 - کمیته بایستی در هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل شود و صورتجلسه کلیه تصمیمات تهیه و نگهداری گردد .

کلیه صورتهای مالی اعم از مصارف و منابع بایستی کاملا شفاف و روشن و با اصول حسابداری تهیه و بصورت سالیانه ارائه گردد .

مدت فعالیت کمیته ۲ سال خواهد بود .

/ 0 نظر / 21 بازدید