# انتصاب_سرپرست_عامل_ذیحساب_و_اداره_امور_مالی_مجموع